బూత్ కమిటీల మీటింగ్‌లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి హ్యాండ్సప్